Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

De algemene voorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, van de Goudbank Antwerpen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet ingevolge akkoord tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

 

De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Door het plaatsen van een online bestelling of door een product in onze te winkel te kopen verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Goudbank Antwerpen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.
De Goudbank Antwerpen en haar wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 

Artikel 2. Offerte/Aanvaarding /Conformiteit

 

 1. Alle uitingen van de Goudbank Antwerpen op haar website of haar catalogi gelden enkel als een uitnodiging tot het doen van een aanbod zonder dat ze de Goudbank Antwerpen verbinden.
 2. Bestellingen dienen geplaatst door middel van een volledig ingevulde bestelkaart op de website van de Goudbank Antwerpen.
  Hij die de bestellingen ondertekent is in geval van wanbetaling hoofdelijk gehouden met de persoon, het bedrijf of de organisatie waarvoor hij optreedt.
  Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de Goudbank Antwerpen.
  Na aanvaarding worden de bestellingen opgenomen in onze planning en kunnen niet meer worden geannuleerd.
  De Goudbank Antwerpen en haar wederpartij komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra de Goudbank Antwerpen de bestelling heeft aanvaard. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Goudbank Antwerpen zullen hierbij gelden als bewijs.
 3. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van de Goudbank Antwerpen verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. de Goudbank Antwerpen is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
  Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst. 

 

 

Huidige Goudprijzen

 • Time:
 •  
 • ECT time
 • Bid:
 •  
 • EUR€
 • Ask:
 •  
 • EUR€
 • AM-Fix:
 •  
 • US$
 • PM-Fix:
 •  
 • US$

Huidige zilverprijzen

 • New York Spot (€/kg)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot (€/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot ($/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]