Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW.
 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de verkoop geldende kostprijsfactoren zoals de stijging en of daling van de goudprijs, accijnzen, etc.,
 3. De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestiging van de Goudbank Antwerpen aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op de website van de Goudbank Antwerpen. De opgegeven prijzen zijn louter indicatief en binden de Goudbank Antwerpen niet.
 4. De Goudbank Antwerpen is bovendien niet gebonden aan onjuiste prijsvermeldingen op de website van de Goudbank Antwerpen, in reclame-uitingen, op prijskaarten in de vestiging, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van de Goudbank Antwerpen, indien aannemelijk is dat het een duidelijke vergissing betreft. Evenmin is de Goudbank Antwerpen gebonden aan de prijsaanduiding als prijskaarten niet op de juiste producten zijn geplaatst.
  Alle door de Goudbank Antwerpen uitgebrachte offertes worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aankoop geldende kostprijsfactoren zoals de stijging en of daling van de goudprijs, accijnzen, etc.,
  Indien na de datum van het uitbrengen van een offerte door de Goudbank Antwerpen een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de Goudbank Antwerpen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
  De Goudbank Antwerpen behoudt zich het recht voor offertes in te trekken, voor zover de betreffende offertes nog niet zijn aanvaard door de klant of door deze laatste niet binnen de 8 dagen werden uitgevoerd.
 5. Een online geplaatste bestelling geldt als definitieve aankoop ook al heeft u nog GEEN voorschot betaald. Bestellingen gelden als aankoop en kunnen niet meer geannuleerd worden.
  Goudbank Antwerpen aanvaardt geen betaling via creditcard. Rechtsgeldige betaling kan enkel op de wijze zoals aangegeven en tegen de voorwaarden uiteengezet in de website en in de catalogi.
  Bij annulering door de klant of bij niet afhaling binnen de 8 dagen na de terbeschikkingstelling van de goederen is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de aankoopwaarde, meer de vergoeding van het koersverschil tussen de datum van bestelling en de datum van volledige betaling, onverminderd een nalatigheidsinterest van 10%/jaar. Het eventueel reeds ontvangen voorschot zal worden verrekenend met de voormelde vergoedingen en interesten

  De overeenkomst komt slechts definitief tot stand zodra Goudbank Antwerpen volledige betaling heeft ontvangen.
   
 6. De ter plaatse aangekochte goederen dienen contant betaald.
  Indien evenwel is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een uiterste betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, of door middel van storting of overmaking op een door de Goudbank Antwerpen aangewezen bank- of girorekening. De op de Goudbank Antwerpen bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
  Op alle sommen die niet betaald zijn uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten aan 12% per jaar verschuldigd zijn, berekend vanaf de factuurdatum.
  Bij betalingsachterstand wordt de hoofdsom van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 100 EURO. Alle inningskosten zijn ten laste van de wanbetaler.
  Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft de Goudbank Antwerpen het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
  Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Goudbank Antwerpen.
  Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de Goudbank Antwerpen of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder enige aftrek of verrekening.
 7. Het risico voor de (on)juistheid, onvolledigheid of onwerkzaamheid van elektronische transmissies komt volledig voor rekening van de wederpartij.
 8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur en in geval van faillissement, procedure van gerechtelijke reorganisatie, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt de Goudbank Antwerpen zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Tevens behoudt de Goudbank Antwerpen zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en te laten ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.   

 

 

Huidige Goudprijzen

 • Time:
 •  
 • ECT time
 • Bid:
 •  
 • EUR€
 • Ask:
 •  
 • EUR€
 • AM-Fix:
 •  
 • US$
 • PM-Fix:
 •  
 • US$

Huidige zilverprijzen

 • New York Spot (€/kg)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot (€/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot ($/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]