Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 4. Levering

 

 1. Alle aangeboden artikelen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel.
  De Goudbank Antwerpen is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door de klant of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.
 2. De leveringstermijn van een bestelde artikel bedraagt maximaal 5 werkdagen.
  Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van de Goudbank Antwerpen, dan wel een ander door de Goudbank Antwerpen aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld van de koper.
  Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij verkoper koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben genormeerd.
  De koper dient vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor verzekering van de goederen zorg te dragen.
 3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.
 4. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de Goudbank Antwerpen van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist. 

 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De Goudbank Antwerpen blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Goudbank Antwerpen, ook die uit hoofde van eerdere overeenkomsten, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
 2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
 3. De Goudbank Antwerpen behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat koper voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft uitgevoerd, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen. 

 

 

Huidige Goudprijzen

 • Time:
 •  
 • ECT time
 • Bid:
 •  
 • EUR€
 • Ask:
 •  
 • EUR€
 • AM-Fix:
 •  
 • US$
 • PM-Fix:
 •  
 • US$

Huidige zilverprijzen

 • New York Spot (€/kg)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot (€/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot ($/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]