Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 6. Klachten en garantie

 

 1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, dienen binnen een termijn van 8 werkdagen schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend aan de Goudbank Antwerpen ter kennis worden gebracht. Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen alle eventuele verplichtingen van de Goudbank Antwerpen ter zake.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de Goudbank Antwerpen nimmer tot meer verplicht worden dan tot vervanging van de goederen die een gebrek vertonen (met uitzondering van artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild), dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verbandhoudende factuur.
  De Goudbank Antwerpen behoudt zich het recht om teruggezonden artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan de klant te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van de Goudbank Antwerpen gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

 1. De Goudbank Antwerpen kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de door koper verstrekte opdracht.
 2. Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart koper de Goudbank Antwerpen voor alle aanspraken van derden voortkomende of verbandhoudende met de met koper gesloten overeenkomst.
 3. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal de Goudbank Antwerpen nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.
 4. Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en de Goudbank Antwerpen, is de Goudbank Antwerpen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Goudbank Antwerpen.

 

 

Huidige Goudprijzen

 • Time:
 •  
 • ECT time
 • Bid:
 •  
 • EUR€
 • Ask:
 •  
 • EUR€
 • AM-Fix:
 •  
 • US$
 • PM-Fix:
 •  
 • US$

Huidige zilverprijzen

 • New York Spot (€/kg)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot (€/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot ($/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]