Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 8 Ontbinding en opschorting

 

 1. Elke toerekenbare tekortkoming van de koper onder een van de met de verkoper gesloten overeenkomsten, dan wel indien het faillissement van de koper is aangevraagd, dan wel een gerechtelijk akkoord, of indien de verkoper om andere redenen gronden heeft om aan te nemen dat de koper enige verplichting niet zal nakomen, geeft de verkoper het recht om elke overeenkomst met de koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
 2. Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op de koper direct opeisbaar.

 

Artikel 9. Afwezigheid van herroepingsrecht

 

 1. In overeenstemming met de wet van 6 april 2010, artikel 47, betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend.
  Aangezien de aankoop en verkoop van goud onderhevig zijn aan koersschommelingen op de financiële markt kan de Klant het herroepingsrecht niet uitoefenen nadat hij zijn order telefonisch geplaatst heeft en zijn bevestigingsmail verzonden heeft.
   

Artikel 10. Overmacht

 

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Goudbank Antwerpen in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Goudbank Antwerpen gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 11. Privacy

 

 1. Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u. De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.

 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht.

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Goudbank Antwerpen en haar contractanten is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen.
 2. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten 

 

 

Huidige Goudprijzen

 • Time:
 •  
 • ECT time
 • Bid:
 •  
 • EUR€
 • Ask:
 •  
 • EUR€
 • AM-Fix:
 •  
 • US$
 • PM-Fix:
 •  
 • US$

Huidige zilverprijzen

 • New York Spot (€/kg)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot (€/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]
 • New York Spot ($/Ounce)

 • [Most Recent Quotes from www.kitco.com]